O nama

Predsednica: Naile Mala Imami

Sekretar: Agron Bakiu

Email adresa: info@albanskikulturniklub.org.rs

Kontakt telefon (Viber/WhatsApp): +381 62 581 641

O Udruženju 

Naziv:

„Albanski kulturni klub“

„Klubi kulturor i shqiptarëve“

Matični broj: 28204965

Datum osnivanja: 2.6.2016

Ciljevi udruženja su:

  1. Proučavanje, negovanje i afirmisanje albanske kulture i jezika u široj javnosti, a naročito među mladima;
  2. Unapređivanje albansko-srpskih kulturnih odnosa

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje će naročito:

1) Organizovati predavanja, književne večeri, izložbe, festivale i druge vrste kulturnih manfestacija i javnih događaja iz oblasti interesovanja Udruženja;

2) Organizovati stručne skupove, savetovanja, seminare i druge vrste obrazovanih programa, te podsticati naučno-istraživački rad u oblastima interesovanja Udruženja;

3) Baviti se izdavačkom delatnošću iz domena interesovanja Udruženja, na albanskom i srpskom jeziku;

4) Sarađivati i vršiti razmenu iskustva sa srodnim organizacijama u zemlji i inostranstvu, organizovati posete i razmenu članova, istraživača i umetnika; 

5) Sarađivati sa školama, državnim organima, institucijama, nevladinim organizacijama i pojedincima koji dele ciljeve Udruženja;

6) Prikupljati i obrađivati naučnu i stručnu literaturu iz oblasti kulturnog stvaralaštva čineći je dostupnom široj javnosti;

7) Promovisati svoje aktivnosti putem sredstava javnog informisanja, kao i putem sopstvenih kanala – Internet stranice, časopisa, itd;

8) U skladu sa zakonom, ostvarivati ostale aktivnosti za koje Upravni odbor i drugi organi Udruženja smatraju da su pogodne za ostvarivanje ciljeva Udruženja.

Članstvo – Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva

Član Udruženja može biti svaka punoletna osoba koje prihvata Statut, podnese pismenu prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Udruženja i ima obrazloženu preporuku najmanje jednog člana Upravnog odbora. Nakon razmatranja prijave, Upravni odbor donosi odluku o prijemu u članstvo i o tome bez odlaganja obaveštava zainteresovanu osobu.

Član može istupiti iz Udruženja davanjem pisane izjave o istupanju. Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog statuta ili narušavanja ugleda Udruženja. Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog Upravnog odbora. Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

Prava, obaveze i odgovornost članstva

Član Udruženja ima pravo da:

1) ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;

2) neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;

3) bira i bude biran u organe Udruženja;

4) bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Član je dužan da:

1) aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;

2) učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;

3) obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

Unutrašnja organizacija Udruženja

Organi Udruženja su Skupština i Upravni odbor. Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi.