BIBLIOGRAFIJA PREVODA KNJIŽEVNIH DELA SA SRPSKOG NA ALBANSKI JEZIK

Albahari, David, Fytyra e vdekjes, tregime, përktheu Eqrem Basha, pasthënie Mihaillo
Pantiq, Prishtinë : Rilindja, 1990, 189 f. /David Albahari: Izabrane priče/

Albahari, David, Cing, roman, përktheu Virgjil Muçi, Tiranë : Korbi, 2005, 105 f.
/David Albahari: Cink/

Aleçkoviq, Mira, Ditët gazmore, poezi, Prishtinë : „Mustafa Bakija“, 1951, 69 f.
(Mira Alečković: Dani razigrani)

Aleçkoviq, Mira, Flokët e argjenta, roman për fëmijë, [përktheu Osman Dushi], Prishtinë :
Rilindja, 1962, 89 f. (Mira Alečković: Serbrena kosa)

Aleçkoviq, Mira, Lamtumirë, sekret i madh, roman për fëmijë, përktheu Marash Berisha,
Enver Metani, Prishtinë : Rilindja, 1962, 176 f.
(Mira Alečković: Zbogom velika tajno)

Aleçkoviq, Mira, Lamtumirë, sekret i madh, roman për fëmijë, përktheu Mustafa Spahiu,
pasthënie Vidoe Podgorec, Shkup /Skoplje/ : Nasha kniga : Makedonska kniga :
Kultura : Misla : Detska radost, 1989, 147 f.
(Mira Alečković: Zbogom velika tajno)

Aleçkoviq, Mira, Rojtari i elefantit, roman për fëmijë, përktheu Mensur Raifi, Prishtinë :
Rilindja, 1970, 211 f. (Mira Alečković: [Čuvar slonova])

Aleçkoviq, Mira, Treni i argjendë, përktheu Maksut Shehu, Beograd : Enti i Botimeve të
Teksteve i RSS., 1967, 90 f. (Mira Alečković: Srebrni voz)

Andriq, Ivo, Dritarja, tregime, përktheu Fejzi Bojku, Shkup /Skoplje/ : Nova Makedonija,
1967, 66 f. (Ivo Andrić: Prozor)

Andriq, Ivo, Dritarja, tregime, përktheu dhe pasthënie Fejzi Bojku, tregime, Shkup
/Skoplje/ : Detska radost : Kultura : Makedonska kniga : Mislla : Nasha kniga,
1989, 71 f., Nova Makedonija 1967, 71 f. (Ivo Andrić: Prozor)

Andriç, Ivo, Kohërat e Anikës, roman, përktheu Ajsela Koka, Tiranë : Dritan, 2006, 125 f.
(Ivo Andrić: Anikina vremena)

Andriq, Ivo, Kronika e Travnikut : kohët e Konsujve, roman, përktheu Vehap Shita,
Prishtinë : Rilindja, 1967, 473 f. /Në fund të librit një fjalor./
(Ivo Andrić: Travnička hronika : Konsulska vremena)

Andriç, Ivo, Kronikat e Travnikut : koha e konsujve, përktheu Virgjil Muçi, Tiranë : IDK,
2009, 2011, 476 f. (Ivo Andrić: Travnička hronika)

Andriq, Ivo, Oborri i mallkuem, roman, përktheu Esad Mekuli, Tajar Hatipi, Prishtinë :
„Milladin Popoviq“, 1957, 119 f., 1975, 99 f. (Ivo Andrić: Prokleta avlija)

Andriç, Ivo, Oborri i mallkuar, roman, përktheu Ajsela Koka, Tiranë : Dritan, 2006, 131 f.
(Ivo Andrić: Prokleta avlija)

Andriq, Ivo, Përmbledhje tregimesh të zgjedhuna, përktheu dhe parathënie Hilmi Thaçi,
Hasan Kaleshi, Prishtinë : „Mustafa Bakija, 1954, 292 f. (Ivo Andrić)

Andriq, Ivo, Tregime, përktheu Nazmi Rrahmani, Prishtinë : Rilindja, 1976, 1986. 200 f.
(Ivo Andrić: [Pripovetke])

Andriç, Ivo, Tregime nga Sarajeva, tregime, përktheu Migena Pengili, Tiranë : ABC, 2007,
87 f. (Ivo Andrić: Priče iz Sarajeva)

Andriq, Ivo, Tregimi mbi çifçiun Siman, roman, përktheu Xhevdet Basha, Prishtinë :
Rilindja, 1965, 132 f. (Ivo Andrić: Priča o kmetu Simanu)

Andriq, Ivo, Ura e Drinës, roman, përktheu Mehmet Hoxha, Prishtinë : Rilindja, 1960,
327 f. (Ivo Andrić: Na Drini ćuprija)

Andriç, Ivo, Ura mbi Drin, roman, përktheu Ajsela Koka, Tiranë : Dritan, 2005, 403 f.
(Ivo Andrić: Na Drini ćuprija)

Antiq, Mirosllav, Balluket e ballit, poezi, përktheu Fejzi Bojku, Shkup /Skoplje/: Nova
Makedonija, 1967, 55 f. (Miroslav Antić: Plavi čuperak)

Antiq, Mirosllav, Kënga e ditëlindjes, poezi, përktheu Agim Deva, Prishtinë : Rilindja,
1975, 83 f. (Miroslav Antić: [Rođendanska pesma])

Arsenijeviq, Vladimir, Predataori, roman, përktheu Binak Ukaj, Prishtinë : Koha, 2010,
280 f. (Vladimir Arsenijević: Predator)

Asanoviq, Sreten, Vdekje e hieshme, tegime, përktheu Esad Mekuli, Prishtinë : Rilindja, 1975,
111 f. (Sreten Asanović: Lijepa smrt)

Baboviq, Gllisha, Gjyshja ime, përktheu Sitki Imami, Prishtinë : Rilindja, 1958, 93 f.
(Gliša Babović: Moja baka)

Bërkoviq, Jevrem, Fjala me të cilën nuk vdiset, pozi, përktheu Zuvdija Hoxhiq-Berisha,
Prishtinë : Rilindja, 1988, 159 f. (Jevrem Brković: [Reč sa kojom se ne umire])

Bërkovciç. Jevrem, Stalini, Moxarti dhe Maria Judina, poezi, përktheu Lazër Radi, Tirana :
Lilo, 1993, str. 56. (Jevrem Brković, Staljin, Mocart i Marija Judina)
/Delo je prevedeno 1988. i u to vreme je tajno je čitano u staljinistčkoj Albaniji/

Bërkovciç. Jevrem v. Brkoviç, Jevrem

Bizetiq, Sasha, Fëmijëria e shokut Tito, fotofilm, përktheu Rifat Kukaj, Prishtinë :
Rilindja, 1984, 159 f. (Saša Bizetić: Detinjstvo druga Tita)

Bozhinoviq, Svetisllav, Nga katundi e pyelli, roman për fëmijë, përktheu Sulejman Drini,
Prishtinë : „Mustafa Bakija“, 1953, 103 f.
(Svetislav Božinović: Iz sela i dubrave)

Bozhoviq, Branisllav, Todori dhe Abdullahu : tregime për Todor Miliqeviqin dhe
Abdullah Shabanin, Gornji Milanovac, Dečje novine, 1989, 137 f. (Branislav
Božović : Todor i Abdulah : priča o Todoru Milićeviću i Abdulahu Šabaniju)

Brkoviq, Ballsha, Asgjë nuk është ajo që duket se është, roman, përktheu Nikollë Berisha,
Shkodër /Skadar/ : Camaj-Pipa, 2007, 142 f.
(Balša Brković: [Ništa nije onakvo kako izgleda])

Brkoviç, Jevrem, Në majë, vetëm = Na brdu, sam = On the top, alone, poezi, zgjodhi Ali
Podrimja, përktheu në shqip Azem Shkreli, në anglisht Avni Spahiu, Prishtinë :
Ars Albanica, 2008, 104 f. (Jevrem Brković)

Brkoviq, Jevrem, Fjala me të cilën nuk vdiset, pozi, përktheu Zuvdija Hoxhiq-Berisha,
Prishtinë : Rilindja, 1988, 159 f. (Jevrem Brković: [Reč sa kojom se ne umire])

Brkoviç, Jevrem, Në majë, vetëm = Na brdu, sam = On the top, alone, poezi, zgjodhi Ali
Podrimja, përktheu në shqip Azem Shkreli, përktheu në angl. Avni Spahiu, Prishtinë :
Ars Albanica, 2008, 104 f. (Jevrem Brković)

Brliq-Mazhuraniq, Ivana, Peripetitë e çuditshme të shegert Hllapiqit, roman për fëmijë,
përktheu Marash Gocaj, Prishtinë : Rilindja, 1973, 109 f. (Ivana Brlić-Mažuranić:
Čudnovate zgode šegrta Hlapića)

Bulajiq, Stevan, Shallajkoja, roman për fëmijë, përktheu Ymer Shkreli, Prishtinë : Rilindja,
1979, 192 f. (Stevan Bulajić: Šalajko)

Çerkez, Fahrije, Grua e pjekur, poezi, përktheu Demir Behluli, pasthënie Hasan Mekuli,
Radojica Tautoviç, Novi Beograd : Narodna biblioteka „Vuk Karađić“, 1996,
70 f., (Fahrije Čerkez, Zrela žena)

Çerkez, Fahrije, Fahrije, Praštanja = Ndjese, përktheu Demir Behluli, parathënie
Mira Aleçkoviq, Titova Mitrovica = Mitrovica e Titos : Trepça, 1984, 93 f.
(Fahrije Čerkez)

Dapçeviq, Peko, Tregime të vogla nga lufta, tregime për fëmijë, përktheu Haki Hoxha,
Prishtinë : Rilindja, 1961, 116 f. (Peko Dapčević: Male ratne priče)

Daviço, Oskar, Fshehtësitë, roman, përktheu Ramiz Kelmendi, Prishtinë : Rilindja, 1985,
495 f. (Oskar Davičo: Tajne)

Daviço, Oskar, Poema, roman, përktheu Mehmet Hoxha, Prishtinë : Rilindja, 1964, 585 f.
(Oskar Davičo: Pesma)

David, Filip, Princi i zjarrit, tregime, përktheu Eqrem Basha, Prishtinë : Rilindja, 1988,
168 str. (Filip David: Princ vatre : priče o okultnom)

David, Filip, Ëndrra për dashurinë dhe vdeljen : romani shkurtër për dashurinë : romani
shkurtër për vdekjen, roman, përktheu Smalj Smaka, Prishtinë : Rozafa, 2013, 192 f.
(Filip David: San o ljubavi i smrti)

Dikliq, Arsen, Farma në Ritin e Vogël, roman për fëmijë, përktheu Mehdi Bardhi, Gani
Luboteni, Prishtinë : „Mustafa Bakija“, 1954, 133 f.
(Arsen Diklić: Salaš u Malome Ritu)

Dikliq, Arsen, Tri kallxime, tregime për fëmijë, përktheu Anton Çetta, Prishtinë : „Mustafa
Bakija“, 1952, 112 f. (Arsen Diklić: Tri pripovetke)

Dikliq, Arsen, Mos u kthe, bir, përktheu Rexhep Xhiha, Prishtinë : Rilindja, 1960, 102 f.
(Arsen Diklić: Ne okreći se, sine)

Domanoviq, Radoje, Satira, tregime, përktheu Mehmet Hoxha, Prishtinë : Rilindja : 1960, 251 f.
(Radoje Domanović: Humor i satira)

Dragojlloviq, Dragan, Të folur mbi ujë, poezi, përktheu Azem Shkreli, Prishtinë : Rilindja,
1983, 42 f. (Dragn Dragojlović)

Drashkoviq, Vuk, Gjykatësi, roman, përktheu Nikolla Sudar, Tiranë : Naimi, 2010, 274 f.
(Vuk Drašković: Sudija)

Filipoviq, Vuk, Gjurmat, roman, përktheu Vehap Shita, parathënie Hasan Mekuli,
Prishtinë : Rilindja, 1958, 276 f. (Vuk Filipović: Tragovi)

Gashi, Alirizah, Dashuri e dytë, poezi, përktheu Esad Mekuli, Prishtinë : Rilindja, 1984,
58 f.

Glishiq, Millovan, Tregime të zgjedhura, tregime, përktheu Vehap Shita, parathënie
Velibor Gligoriqi, Prishtinë : „Milladin Popoviq“, 1957, 289 f.
(Milovan Glišić: Izabrane pripovetke)

Gjurishiq, Dushan, Lumi i fëmijërisë, poezi për fëmijë, përktheu Agim Deva, Prishtinë :
Rilindja, 1982, 138 f. (Dušan Đurišić: [Dečja reka)

Gjurishiq, Dushan, Mirëmingjesi, poezi për fëmijë, përktheu Fejzi Bojku, Shkup /Skoplje/ :
Flaka e vëllaznimit, 1983, 60 f. (Dušan Đurišić: [Dobrojutro])

Isakoviq, Antonije, Fieri dhe Zjarri, tregime, përktheu Ramiz Kelmendi, Prishtinë :
Rilindja, 1965. 265 f. (Antonije Isaković: Paprat i vatra)

Ivanaj, Martin – Ivanaj, Mirash, Kulla e shpresës sime…, poezi, rikëndoi e pëtkth. Pjetër
Dreshaj, Tiranë : Emal, 2008, 80 f. (Martin Ivanaj – Miraš Ivanaj)

Jankoviq, Millorad, Balada ballkanike : roman historik, përktheu Gani Luboteni,
Prishtinë : Rilindja, 1969, 405 f. (Milorad Janković: Balkanska balada)

Jevtoviq, Mirolub, Tregime për Titon, tregime, përktheu Mustafa Shala, Haki Hoxha,
Prishtinë : „Milladin Popoviq“, 1956, 288 f. (Miroljub Jevtović: Priče o Titu)

Jovanoviq-Zmaj, Jovan, Vjersha për fëmij të vogjël, përktheu Anton Çetta, Beligrad : Deçja
knjiga, 1950, 136 f.m 1964, 148 f. (Jovan Jovanović-Zmaj: Mala pevanija)

Kaleziq, Rajko, Gjerdan shpirti, poezi, përktheu Anton Koçi, Tiranë : Albpaper, 2002,
64 f. (Rajko Kalezić: Đerdan duše)

Karaxhiq, Vuk Stefanoviq, Pjesë të zgjedhura, përktheu Hasan Mekuli, Esad Mekuli,
Prishtinë : Rilindja, 1987, 373 f. (Vuk Stefanović Karadžić)

Kish, Danillo, Enciklopedia e të vdekurve, novela, përktheu Ramiz Kelmendi, Prishtinë :
Rilindja, 1988, 181 str. (Danilo Kiš: Enciklopedija mrtvih)

Kish, Danillo, Enciklopedia e të vdekurve, novela, përktheu Feride Papleka, Tiranë : ABC,
2007, 125 str. (Danilo Kiš: Enciklopedija mrtvih)

Kish, Danilo, Klepsidra, roman, përktheu Jusuf Gërvalla, Prishtinë : Rilindja, 1982, 275 f.
(Danilo Kiš: Klepsidra)

Kish, Danillo, Një varr për Boris Davidoviçin : shtatë kapituj të një historie të vetme,
roman, përktheu Migjen Kelmendi, Tiranë : Çabej, 1999, 135 str. (Danilo Kiš: Grobnica za Borisa Davidoviča : sedam poglavlja jedne zajedničke povesti)

Kish, Danillo, Varreza për Boris Davidoviçin : shtatë kapituj të një historie të përbashkët,
përktheu Nexhat Kërnja, Prishtinë : Rilindja, 1982, 162 f. (Danilo Kiš, Grobnica za Borisa
Davidoviča : sedam poglavlja jedne zajedničke povesti)

Koçiq, Petar, Tregime të zgjedhuna, tregime, përktheu Hasan Mekuli, Hasan Vokshi,
Prishtinë : Rilindja, 1959, 170 f. (Petar Kočić: Izabrane pripovetke)

Kostiq, Dushan, Pylli i gështejavet, roman, përktheu Fadil Bujari, Prishtinë : Rilindja,
1968, 167 f. (Dušan Kostić, Gora koštanova)

Kostiq, Dushan, Shpella e shurdhët, roman për fëmijë, përktheu Esad Mekuli, Prishtinë :
Rilindja, 1958, 129 f. (Dušan Kostić: Gluva pećina)

Kostiq, Dushan, Sutjeska, roman, përktheu Mustafa Spahiu, Skopje, Naša knjiga –
Makedonska knjiga – Kultura – Misli – Detsla radost, 1989, 178 str.
(Dušan Kostić: Sutjeska)

Kostiq, Dushan, Sutjeska, roman, Prishtinë : Rilindja, 1989, 165 f. (Dušan Kostić:
Sutjeska)

Kovaç, Mirko, Gryka e barkut, roman, përktheu Vehap Shita, pasthënie Vuk Krnjeviq,
Prishtinë : Rilindja, 1983, 412 f. (Mirko Kovać: Vrata od utrobe)

Lengold, Jelena, Magjistari i panaireve, përktheu Ben Andoni, Tiranë : Morava, 2015, 154 str.
(Jelena Lengold, Vašarski mađioničar)

Lukiq, Dragan, Nina nëna gjush, poezi për fëmijë, zgjodhi dhe përktheu Rifat Kukaj,
Prishtinë : Rilindja, 1980, 146 f. (Dragan Lukić: [Nina nana deda])

Llalliq, Mihaillo, Ndjekja, roman, përktheu Vehap Shita. Prishtinë : Rilindja, 1961,
476 f. (Mihailo Lalić: Hajka)

Maksimoviq, Desanka, Klasa kryengritse, roman për fëmijë, Roman. Prishtin, Rilindja,
1963, 234 f. (Desanka Maksimović: Buntovni razred)

Maksimoviq, Desanka, Flutura e artë, poezi për fëmijë, përktheu Rifat Kukaj, Prishtinë :
Rilindja, 1977, 22 f., 1981, 22 f., 1986, 23 f., 1990, 22 f.
(Desanka Maksimović: Zlatni leptir)

Maksimoviq, Desanka, Flutura e artë, poezi për fëmijë, përktheu Rifat Kukaj, Shkup
/Skoplje/ : Detska radost : Kultura : Makedonska kniga : Misla : Nasha kniga,
1989, 31 f. (Desanka Maksimović: Zlatni leptir)

Maksimoviq, Desanka, Kërkoj falje = Tražim pomilovanje, poezi, përktheu Esad Mekuli,
Prishtinë : Rilindja, 1968, 63 f. (Desanka Maksimović)

Maksimoviq, Desanka, Prrala e mjelmes, tregim me illustrime, Prishtinë : Rilindja,
Lublanë : Mladinska knjiga, Beograd : Vuk Karaxhiq, Novi Sad : Forum, Zagreb :
Nasha djeca, Shkup /Skoplje/: Koço Racin, 1967, [6] f.
(Desanka Maksimović: [Labudova bajka])

Maksimoviq, Mitar, Vendi i Dembelis, tregime për fëmijë, përktheu Gjeto Leka, Prishtinë :
„Milladin Popoviq“, 1957, 69 f. (Mitar Maksimović: Zemlja Dembelija)

Matiq, Dushan, Zjarr fshehtësie, poezi, përktheu Enver Gjerqeku, Prishtinë : Rilindja,
1980, 62 f. (Dušan Matić: Tajni plamen)

Martinoviq, Mirash, Teuta, roman, përktheu Zenun Rexhepi-Kabashi, Prishtinë : Koha,
2010, 339 f. (Miraš Martinović: Teuta)

Mikiq, Aleksa, Fëmijt e aradhës, roman për fëmijë, përktheu Nexhat Begolli, Prishtinë :
Rilindja, 1957, 72 f. (Aleksa Mikić: Dječaci iz odreda)

Milidragoviq, Bozhidar, Vdekja në Sarajevë, tregime, përktheu Sylë Osmanaj, Prishtinë :
Rilindja, 1980, 150 f. (Božidar Milidragović: Smrt u Sarajevu)

Milkoviq, Branko, Fjalë e paepur, poezi, zgjodhi e përktheu Enver Gjerqeku, Prishtinë :
Rilindja, 1976, 92 f. (Branko Miljković: Prejaka reč)

Nga Beogradi, me dashuri : tregimi i ri nga Serbia, përktheu Anton Berishaj, Fadil Bajraj
dhe Shkëlzen Maliqi, përgatiti redaksia e Kompletitit kulturor-propagandistik
„Beton“ Milosh Zhivanoviq, Sasha Iliq, Tomislav Marković, Sasha Qiriq,
Prishtinë : Qendra për Studime Humanistike „Gani Bobi“, Qendra Multimedia,
2011, 231 f. (Iz Beograda s ljubavlju : nova pripovetka iz Srbije)
/Izbor obuhvata 24 mlađih srpskih pisaca./

Nushiq, Branisllav, Autobiografija, përktheu Hasan Vokshi, Prishtinë : Rilindja, 1965,
230 f. (Branislav Nušić: Autobiografija)

Nushiq, Branisllav, Komedi të zgjedhura, parathëmie Hasan Mekuli, Prishtinë : Rilindja,
1964, 368 f. (Branislav Nušić; [Izabrane komedije])

Nushiq, Branisllav, Komedi të zgjedhura, përktheu Mikel Ndreca, Zef Ndreca,
Prishtinë : Rilindja, 1982, 558 f. (Branislav Nušić: Deputeti i popullit :
Proteksioni : Zonja ministreshë : Familja e piklluar : I ndjeri)

Nushiq, Branisllav, Personi i dyshimtë, përktheu Mikel Ndreca, pasthënie Miodrag
Drugovac, Shkup /Skoplje/: Detska radost : Kultura : Makedonska kniga : Misla :
Nasha kniga, 1989, 99 f. [1990] (Branislav Nušić: Sumnjivo lice)

Nushiq, Branisllav, Personi i dyshimtë, përktheu Mikel Ndreca, pasthënie Miodrag
Drugovac, Shkup /Skoplje/: Detska radost : Kultura : Makedonska kniga : Misla :
Nasha kniga, 1989, 1990, 99 f. (Branislav Nušić: Sumnjivo lice)

Nushiq, Branisllav, Pushteti, komedi, [përktheu Esad Mekuli, Vehap Shita], Prishtinë : Jeta
e Re, 1958, 15 str. (Branisllav Nushiq: Vlast)

Njegosh, Petar Petroviq, Kunora e maleve, përktheu Esad Mekuli, Zef Nekaj, Prishtinë :
„Mustafa Bakija“, 1952, 133 f., 1973, 237 f., 1981. 237 f.
(Petar II Petrović Njegoš: Naslov originala: Gorski vijenac)

Njegoš, Petar Petroviq, Kurora e maleve, prevod i pogovor Zarije Brajević, Podgorica :
Enti i teksteve dhe i mjeteve mësimore, [1997], 135 + XIII str.
(Petar II Petrović Njegoš: Gorski vijenac)

Njegoš, Petar Petroviq, Shtyllë dielli, poezi, zgjodhi edhe përktheu Esad Mekuli,
Prishtinë : Rilindja, 1971, 93 f. (Petar II Petrović Njegoš)

Odalloviq, Mosho, Gjeneralët pikaloshë, poezi për fëmijë, zgjodhi e rikëndoi Rifat
Kukaj, Prishtinë : Rilindja, 1982, 143 f. (Mošo Odalović: [Pegavi generali])

Olaça, Mladen, Lutje për vëllezërit e mi, roman, përktheu Nazmi Rrahmani, Prishtinë :
Rilindja, 1976, 268 f. (Mladen Oljača: Molitva za moju braću)

Paviç, Milorad, Fjalori kazar, roman leksikon me 100 000 fjalë : ksombël femërore, përktheu
Ahmet Selmani, Tiranë : Onufri, 2012, 292 f. (Milorad Pavić: Hazarski recnik)

Paviç, Milorad, Histori të tmerrshme dashurie, tregime, përktheu Nikolla Sudar, Tiranë : Onufri,
2012, 254 f. (Milorad Pavić: Strašne ljubavne priče)

Paviç, Milorad, Peizazhe të pikturuara me çaj, përktheu Ben Andoni, Tiranë : Albas, cop. 2015,
403 f. (Milorad Šavić, Predeo slikan čajem)

Popa, Vasko, Homazh ujkut çalaman, poezi, përktheu Azem Qazimi, Tiranë : Albas, 2003,
88 f. (Vasko Popa: Kora, Nepočin-polje)

Popa, Vasko, Homazh ujkut çalaman, poezi, përktheu Azem Qazimi, Tetovë : Albas, 2003,
85 f. (Vasko Popa: Kora, Nepočin-polje)

Popa, Vasko, Mjeshtri i hijeve, zgjodhi e përktheu Azem Shkreli, Prishtinë : Rilindja,
1977, 83 f. (Vasko Popa: [Majstor senki])

Popoviq, Aleksandar, Vashëza me fustan të kaltër, roman për fëmijë, përktheu Stathi
Kostari, Prishtinë : Rilindja, 1964, 97 f.
(Aleksandar Popović: Devojčica u plavoj haljini)

Popoviq, Jovan Sterija, Skënderbeu : dramë në pesë akte, përktheu Esad Mekuli, Tajar
Hatipi, Prishtinë : Rilindja, 1967, 63 f.
(Jovan Sterija Popović: Skenderbeg : pozorje u pet dejstva)

Qopiq, Branko, Kallxime partizane, tregime për fëmijë, përktheu Gjeto Leka, Prishtinë :
Shtëpija Botuese Krahinore „Mustafa Bakija“, 1952, 96 f.
(Branko Ćopić: Priče partizanke)

Qopiq, Branko, Kallëzime partizane, tregime për fëmijë, përktheu Gjeto Leka, Prishtinë :
Rilindja, 1972, 93 f., 1978, 93 f., 1985, 96 f.
(Branko Ćopić: Priče partizanke)

Qopiq, Branko, Kopshti ngjyrë mullage, Prishtinë : Rilindja, 1976, 230 f.
(Branko Ćopić: Bašta sljezove boje)

Qopiq, Branko, Mosha e djalërisë, roman për fëmijë, përktheu Stathi Kostari, Prishtinë :
Rilindja, 1964, 155 f. (Branko Ćopić: Magareće godine)

Qopiq, Branko, Ndodhinat e Nikoletin Bursaqit, përktheu Idriz Ajeti, [Prishtinë] :
„Milladin Popoviq, 1957, 177 f. (Branko Ćopić: Doživlaji Nikoletine Bursaća)

Qopiq, Branko, Shqiponjat fluturojnë herët, përktheu Hasan Vokshi, Prishtinë : Rilindja,
1959, 180 f., 1987, 189 f. (Branko Ćopić: Orlovi rano lete)

Qopiq, Branko, Shqiponjat fluturojnë herët, përktheu Hasan Vokshi, Skopje, Makedonska
knjiga – Detetska radost – Kultura – Mislla – Nasha knjiga, 1990, 194 f.
(Branko Ćopić: Orlovi rano lete)

Qopiq, Branko, Shtëpiza e iriqit, poezi për fëmijë, [përktheu Mark Krasniqi], Shkup
/Skoplje/ : Nasha kniga, [1976], 22 f. (Branko Ćopić: Ježeva kuća)

Qopiq, Branko, Tregime nën krahut e Dragonit, përktheu Remzi Shahsivari, Prishtinë :
„Mustafa Bakija“, Prishtinë : Mustafa Bakija, 1953, 87 f.
(Branko Ćopić: Priče ispod zmajevih krila)

Qosiq, Dobrica, Dielli asht larg, roman, përktheu Sitki Imami, Prishtinë : „Mustafa
Bakija“, 1954, 454 f. (Branko Ćopić: Daleko je sunce)

Qosiq, Dobrica, Rrajët, roman, përktheu Mehmet Hoxha, Prishtinë : „Milladin Popoviq“,
1957, 298 f. (Dobrica Ćosič, Koreni)

Radiçeviq, Branko V.: Ora e livadheve, poezi, përktheu Myrteza Luzha, Pristinë :
Rilindja, 1958, 59 f. (Branko V. Radičević: Duh livada)

Raiçkoviq, Stevan, Vargje, strofa, tingllime, përktheu Enver Gjerqeku, Prishtinë : Rilindja,
1966, 111 f. (Stevan Raičković: [Stihovi, strofe, zvuci])

Ristić, Angjelko, Zjarmet misterioze, roman për fëmijë, përktheu Gani Luboteni, Prishtinë :
Rilindja, 1958, 118 f. (Anđelko Ristić: Tajanstvene vatre)

Seleniq, Sllobodan, Miqtë, roman, përktheu Vehap Shita, Prishtinë : Rilindja, 1982, 343 f.
(Slobodan Selenić: Prijatelji)

Selimoviq, Mesha, Kështjella, roman, përktheu Vehap Shita, Prishtinë, Rilindja, 1983,
436 f. (Meša Selimović: Tvrđava)

Selimoviq, Mesha, Dervishi dhe vdekja, roman, përktheu Esad Mekuli, Tajar Hatipi,
Prishtinë : Rilindja, 1968, 432 f. (Meša Selimović: Derviš i smrt)

Selimoviç, Mesha, Dervishi dhe vdekja, roman, përktheu Ben Andoni, Tiranë : Papirus,
2009, 480 f. (Meša Selimović: Derviš i smrt)

Stankoviq, Borisav, Gjaku i papastër, roman, pëtkth. Hilmi Agani, Prishtinë : Rilindja,
1953, 1964, 265 f., 1976, 278 f., 1987, 293 f.
(Borisav Stanković: Nečista krv)

Stevanoviq, Vidosav, Testament : roman në 52 vigjëllime, roman, përktheu, Sylë Osmanaj,
pasthënie Danica Andrejeviq, Prishtinë : Rilindja, 1988, 263 f.
(Vidosav Stevanović: Testament : roman u 52 bdenja)

Tasiq, Srbolub, Toka e urtë, poezi, përktheu Rifat Kukaj, Prishtinë : Rilindja, 1985, 63 f.
(Srboljub Tasić: Mudra zemlja)

Teriq, Voja [Vojo], Abari, roman për fëmijë, përktheu Stathi Kostari, Prishtinë : Rilindja,
1959, 174 f. (Vojo Terić: Abari)

Tishma, Aleksandar, Libri për Blamin, roman, përktheu Fadil Bujari, Prishtinë : Rilindja,
1988, 242 str. (Aleksandar Tišma: Knjiga o Blamu)

Velikiq, Dragan, Dritarja ruse, roman, përktheu Flaka Surroi, Prishtinë : Koha, 2010,
311 f. (Dragan Velikić: Ruski prozor : roman.omnibus)

Vidaçek, Zllata, Xixelloja krenare, tregime për fëmijë, përktheu Mustafa Shala, Prishtinë :
Prishtinë : Rilindja, 1958, 124 f. (Zlata Vidaček: Hvalisavi svitac)

Vukoviq, Çedo, Rustemi, roman, përktheu Vehap Shita, Prishtinë : „Mustafa Bakija“,
1953, 358 f., Rilindja, 1967, 304 f. (Čedo Vuković)
/Roman je preveden iz rukopisa koji nije objavljen i na srpskom./

Vuković, Çedo, Syni i gjithfuqishëm, roman për fëmijë, përktheu Haki Hoxha, Prishtinë :
Rilindja, 1961, 111 f. (Čedo Vuković: Svemoćno oko)

Vuković, Çedo, Syri i gjithfuqishëm, roman për fëmijë, përktheu Haki Hoxha, pasthënie
Gjergj Gjuravçaj, Shkup /Skoplje/ : Makedonska kniga : Detska radost : Kultura :
Mislla : Nasha kniga, 1961, 101 f., 1989, 101 f. (Čedo Vuković: Svemoćno oko)

Zogoviq, Radovan = Zogović, Radovan, Ardhësit : Kënget e Ali Binakut = Došljaci :
Pjesme Ali Binaka, përktheu Esad Mekuli, Prishtinë : Rilindja, 1968, 38 f.

Zagoviq, Radovan, Ardhësit : Kënget e Ali Binakut = Došljaci : Pjesme Ali Binaka =
Newcomers : Songs of Ali Binaku, përktheu në shqip Esat Mekuli, përktheu në
anglisht Avni Spahiu, Prishtinë : Ars Albanica, 2009, 96 f.

Zubac, Pero, Tito është shoku ynë, poezi për fëmijë, përktheu Agim Deva, Prishtinë :
Rilindja, 1980, 67 f. (Pero Zubac: Tito je naš drug)

Zhivanoviq, Millosh, Lirika e qenve, poezi, përktheu Fadil Bajraj, parathënie Arben Idrizi.
Prishtinë : Qendra Multimedia, 2012,102 f. (Miloš Živanović: Lirika pasa)

Nailje Malja-Imami

BIBLIOGRAFIJA PREVODA KNJIŽEVNIH DELA
SA ALBANSKOG NA SRPSKI JEZIK

Albanske junačke pesme, izbor i prevod Dragutin Mićović, Priština : Jedinstvo, 1981,
161 str. /ćirilica/

Albanske narodne balade, priredio Anton Četa, preveo Esad Mekuli, pogovor Vladimir
Bovan, Priština : Jedinstvo, 1976, 167 str. /ćirilica/

Arapi, Fatos, Po morskim školjkama, poezija, [preveo Redžep Ismaili], Priština : Jedinstvo,
1977, 76 str. /ćirilica/

Arifi, Ćerim, Nokturno, poezija, preveo autor, Priština : Jedinstvo, 1986, 73 str.
/ćirilica/ (Qerim Arifi: Nokturno)

Bajraj, Dževdet, Sloboda užasa, poezija, preveli Dževdet Bajraj i Vladimir Arsenijević, Beograd
: Rende, 2000, 20022, 117 str. (Xhevdet Bajraj, Liria e tmerrit)

Baša, Ećrem, Zvezdomore, poezija, preveo Ismet Marković, Priština : Jedinstvo, 1984,
63 str. /ćirilica/ (Eqrem Basha: Yjedet)

Bez glagola : suvremena albanski pjesništvo, preveo Esad Mekuli, priredio Ali Podrimja,
Zagreb : „August Cesarec“, 1978, 137 str. /latinica/

Bokši, Besim, U očekivanju, poezija, preveo Esad Mekuli, Kruševac : Bagdala, 1967,
55 str. /ćirilica/ (Besim Bokshi: Në pritje)

Brovina, Flora, Nazovi me mojim imenom, poezija, prevela Nailje Malja-Imami, izbor i
pogovor Radmila Lazić, pogovor Dubravka Đurić, Beograd : K.V.S., 2000, 97 str.
/latinica/ (Flora Brovina: Vëma emrin tim)

Cufaj, Beć, Sjaj tuđine, roman, prevela s nemačkog Jelena Petrović, Beograd : V.B.Z.,
2010, 193 str. /latinica/ (Beqë Cufaj: Shkëlqimi i huaj)

Ćosja, Redžep, Živa sfinga, drama, preveo Esad Mekuli, Priština : Jedinstvo, 1976,
78 str. /ćirilica/ (Rexhep Qosja: Sfinga e gjallë)

Ćosja, Redžep, Smrt vreba iz očiju, roman, preveo Esad Mekuli, pogovor Radomir
Ivanović, Beograd : Narodna knjiga, 1976, 272 str. /ćirilica/
(Rexhep Qosja: Vdekja më vjen prej syve të tilla)

Dedaj, Rahman = Dedaj, Rrahman, Pesme = Vjersha, izbor i prevod Redžep
Ismaili, pogovor Vladeta Vuković, Beograd : Narodna knjiga, 1976, 217 str.
/na srpskom ćirilica/

Dedaj, Rahman, Stvari koje se ne dodiruju, poezija, preveo Hasan Mekuli, Priština :
Jedinstvo – Rilindja, 1980, 99 str. /ćirilica/ (Rrahman Dedaj: Gjërat që s’prekën)

Deva, Agim, Zašto klupa ponavlja razred, poezija, Priština : Jedinstvo, 1981, 55 str.
/ćirilica/ (Agim Deva)

Đerćeku, Enver, Bulka krvi, poezija, preveo autor, priredio Iso Kalač, Sarajevo :
Svjetlost, 1980, 78 str. /latinica/ (Enver Gjerqeku)

Đerćeku, Enver, Dilema pesme, soneti, preveo autor, izbor i predgovor Draško Ređep,
Sarajevo : „Veselin Masleša“, 1978, 56 str. /ćirilica/ (Enver Gjerqeku)

Đerćeku, Enver, Imenuj ove dane, poezija, preveo Esad Mekuli, Kruševac : Bagdala,
1964, b.p. /ćirilica/ (Enver Gjerqeku)

Đerćeku, Enver, Kameni cvet, soneti, preveo autor, Priština : Jedinstvo, 1987, 177 str.
/ćirilica/ (Enver Gjerqeku)

Đerćeku, Enver, Na dlanu most, poezija, preveo autor, priredio Draško Ređep, Mostar :
Prva književna komuna, 1987, 105 str. /latinica/ (Enver Gjerqeku)

Đerćeku, Enver, Pjesme, poezija, preveo Hasan Mekuli, priredio Sava Pančić, Sarajevo :
„Veselin Msleša“, 1981, 84 str. /latinica/ (Enver Gjerqeku)

Đerćeku, Enver, Pjesme, poezija, preveo autor, predgovor Iso Kalač, Sarajevo : „Veselin
Masleša“, 1984, 156 str. /latinica/ (Enver Gjerqeku)

Đerćeku, Enver = Gjerqeku, Enver, Tragovi = Gjurmat, poezija, preveli Hasan Mekuli i
autor, Titograd : Pobjeda, 1978, 179 str. /latinica/

Đerćeku, Enver, Bulka krvi, poezija, preveo autor, priredio Iso Kalač, Sarajevo : Svjetlost, 1980,
78 str.
Đuravčaj, Anton, Memento, pripovetke, preveli Dragoljub Đokić, Zef Đuravčaj,
Podgorica : Narodna biblioteka „Radosav Ljumović“, 2001, 75 str.
(Anton Gjuravçaj: Memento)

Gajtani, Adem, U snu pesma, poezija, preveo Slobodan Micković, Sarajevo : Svjetlost,
1976, 72 str. /latinica/ (Adem Gajtani: Në ëndërr kënga)

Gajtani, Adem, Ti pesmo, ti ptico daleka, poezija, preveo Esad Mekuli, Priština :
Jedinstvo, 1979, 85 str. /ćirilica/ (Adem Gajtani: Ti këngë, ti zogu i largët)

Gajtani, Adem, Cvet do cveta, poezija, preveo Nehat S. Hodža, Tuzla : Univerzal, 1989,
51 str. /latinica/ (Adem Gajtani: Lule me lule)

Gaši, Mirko, Libreto za genitiv vode, poezija, Priština : Jedinstvo, 1977, 84 str.
/ćirilica/ (Mirko Gashi)

Gorvokaj, Valentina, Nada je poslednje što gubimo, poezija, prevela autorka, Podgorica :
Narodna biblioteka „Radoslav Ljumović“, 1996, 41 str. :

Gunga, Fahredin, Pozdrav ponovljen meni, poezija, izbor i prevod Esad Mekuli,
Kruševac : Bagdala, 1964, b.p. /ćirilica/ (Fahredin Gunga)

Gunga, Fahredin, Do rta Dobre nade, poezija, preveo Esad Mekuli, Beograd : Nolit,
1973, 72 str. /ćirilica/ (Fahredin Gunga: Kepi i shpresës së mirë)

Gunga, Fahredin, Kameni psalmi, poezija, preveo Mirko Gaši, Priština : Jedinstvo, 1978,
57 str. /ćirilica/ (Fahredin Gunga: Psalmet e gurta)

Hamiti, Sabri, Nož zaborava, poezija, Beograd : Mladost, 1976, b.p. /latinica/
(Sabri Hamiti: Thikë harrimi)

Hamiti, Sabri, Lična karta, poezija, preveli Redžep Ismaili i autor, Sarajevo, Svjetlost,
1991, 131 str. /ćirilica/ (Sabri Hamiti: Leja e njoftimit)

Hap derën mbyll peizazhin = Otvaram vrata zatvaram predeo : antologija poezije
Albanaca sa Kosova, priredio Ali Aliu, Smederevo : Arka, 2003, 103 str.
/latinica/

Hasani, Sinan, Grožđe je počelo da zri, roman, preveo Esad Mekuli, Beograd : Nolit,
1963, 241 str./ćirilica/ (Sinan Hasani: Rrushi ka nis me u pjekë)

Hasani, Sinan, Drugo detinjstvo Đona Vatre, dečji roman, preveo Vehap Šita, Priština :
Jedinstvo, 1975, 138 str. /ćirilica/ (Sinan Hasani: Fëmijëria e Gjon Vatrës)

Hasani, Sinan, Vetar i Hrast, roman, preveli Velja Tadić i Pavle Josipi, Sarajevo :
Svjetlost, 1976, 156 str. /latinica/ (Sinan Hasani: Era dhe Lisi)

Hasani, Sinan, Nabujala reka, roman, preveo Ismet Memić, Beograd : Prosveta, 1985,
247 str. /latinica/ (Sinan Hasani: Përroi vërshues)

Hisa, Bedri, Raspirivanje vremena, poezija, preveo Škeljzen Malići, predgovor
dr Ibrahim Rugova, Priština : Jedinstvo – Beograd : Prosveta, 1988, 83 str.
/ćirilica/ (Bedri Hysa)

Hodža, Fadilj, Kad proleće kasni : iz partizanske beležnice, proza, preveo Esad Mekuli,
Priština : Rilindja, 1966, 137 str. /latinica/
(Fadil Hoxha: Kur pranvera vonohet)

Hodža, Fadilj, Kad proleće kasni : iz partizanske beležnice, proza, preveo Esad Mekuli,
pogovor Miodrag Nikolić, Beograd : Četvrti jul, 1979, 234 str. /latinica/
(Fadil Hoxha: Kur pranvera vonohet)

Hodža, Redžep, Zelene doline, dečji roman, prevod i pogovor Vehap Šita, Beograd :
BIGZ, 1976, 120 str. /latinica/ (Rexhep Hoxha)

Idrizi, Arben, Zveri vole otadžbinu, poezija, preveo Škeljzen Malići, Beograd : Beton, 2013,
155 str. /latinica/

Iz Prištine, s ljubavlju : Nova albanska književnost Kosova, preveli Škeljzen
Malići, Nailje Maljaj [Malja] Imami, Fadilj Bajraj, priredio Jeton Neziraj,
Beograd : Algoritam Media, 2011, 283 str. /latinica/
/Izbor proze 21 mladog albanskog pisca Kosova./

Kadare, Ismail, Crna godina, roman, preveo s francuskog Vilotije Ristić, prevod na
francuski Jusuf Vrioni, pogovor Tihomir Nešić, Niš : Prosveta, 1998, 136 str.
/ćirilica/ (Ismail Kadare: Viti i mbrapshtë)

Kadare, Ismail, General mrtve vojske, roman, preveo Esad Mekuli, Kruševac : Bagdala,
1968, 274 str. /ćirilica/ (Ismail Kadare: Gjenerali i ushtërisë së vdekur)

Kadare, Ismail, General mrtve vojske, roman, preveo Esad Mekuli, pogovor Vuk
Milatović, Beograd : Rad, 1977, 177 str. /latinica/
(Ismail Kadare: Gjenerali i ushtërisë së vdekur)

Kadare, Ismail, Hronika na kamenu, roman, prevod i predgovor Vehap Šita, Sarajevo :
„Veselin Masleša“, 1979, 245 str. /latinica/
(Ismail Kadare: Kronikë në gur)

Kadare, Ismail, Pad kamenog grada, roman, preveli Smajl Smaka i Varja Đukić,
Podgorica : Sibila : Prostory : Knjižara „Karver“, 2011, 146 str. /latinica/
(Ismail Kadare, Darka e gabuar /Pogrešna večera/)

Kadare, Ismail, Palata snova, roman, preveo Škeljzen Malići, Sarajevo : Svjetlost, 1991,
207 str. /latinica/ (Ismail Kadare: Pallati i ëndrrave)

Kadare, Ismail, Razgovor o brilijantima jednog decembarskog popodneva, pripovetke, preveo
Škeljzen Malići, Beograd : Samizdat, 2017, 156 str. /latinica/ (Ismail Kadare, Bisedë për
brilantet një pasditën e dhjetorit)

Kadare, Ismail, Tvrđava, roman, preveo Vehap Šita, predgovor Redžep Ćosja, Beograd :
Priština : Jedinstvo, 1977, 282 str. /latinica/ (Ismail Kadare: Kështjella)

Kadriu, Ibrahim, Koprena vremena, poezija, preveo Mirko Gaši, Priština : Jedinstvo,
1979, 81 str. /latinica/ (Ibrahim Kadriu: Kohë e të korrave)

Kadriu, Ibrahim, Lekoviti izvori, roman, preveo Vehap Šita, Priština : Jedinstvo, 1987, 130 str.
/latinica/ (Ibrahim Kadriu: Kroi i ilaqit)

Kadriu, Ibrahim, Narod je kriv, preveo Ismet Marković Plavnik, predgovor prof. dr. Zyhdi
Derviši, pogovor Miraš Martinović, Podgorica : Grafokarton, 2013, 120 str.
(Ibrahim Kadriu: Populli është fajtor)

Kelmendi, Ramiz, Zoja, roman, preveo Ismet Memić, pogovor Ali Aliju, Priština :
Jedinstvo, 1983, 192 str. /ćirilica/ (Ramiz Kelmendi)

Kelmendi, Ramiz, Ispovest jedne studentkinje, roman, preveo Hasan Mekuli, pogovor
Vehap Šita, Priština : Rilindja, 1963, 141 str. /latinica/
(Ramiz Kelmendi: Vija e vrragë)

Kelmendi, Ramiz, Abrakadabra, roman, preveo i pogovor Hasan Mekuli, Beograd :
Narodna knjiga, 1976, 256 str. /ćirilica/ (Ramiz Kelmendi: Abrakadabra)

Kikaj, Vehbi, Beli dvori, dečji roman, preveo Vehap Šita, Novi Sad : Zmajeve dečje igre
: Radnički univerzitet „Radivoj Ćirpanov“, 1975, 109 str. /latinica/
(Vehbi Kikaj: Sarajet e bardha)

Kikaj, Vehbi, Beli dvori, dečji roman, preveo Vehap Šita, pogovori Olivera Bakočević,
Stojanka Grozdanov-Davidović, Beograd : Nolit, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990,
102 str. /ćirilica/ (Vehbi Kikaj: Sarajet e bardha)

Kikaj, Vehbi, Beli dvori, dečji roman, preveo Vehap Šita, Novi Sad : Zavod za izdavanje
udžbenika, 1989, 99 str. /ćirilica/ (Vehbi Kikaj: Sarajet e bardha)

Kikaj, Vehbi, Beli dvori, dečji roman, preveo Vehap Šita, pogovor Ljubica Dotlić, Novi
Sad, Detinjstvo, 1986, 115 str. /latinica/ (Vehbi Kikaj: Sarajet e bardha)

Kikaj, Vehbi, Beli dvori, dečji roman, preveo Vehap Šita, Beograd : „Filip Višnjić“,
1988, 175 str. /Brajevo pismo/ (Vehbi Kikaj: Sarajet e bardha)

Kikaj, Vehbi, Prodavnica rose, preveo Srboljub Tasić, Priština : Jedinstvo, 1984,
70 str. /ćirilica/ (Vehbi Kikaj)

Kiša u jednoj legendi : Najnovija albanska lirika na Kosovu, preveli Vehap Šita, Redžep
Ismaili i autori, Beograd: Prosveta, 1972, 151 str. /ćirilica/

Kongolji, Fatos, Pasja koža, roman, preveo Hamdi Ukja, Beograd : Samizdat, 2013, 224 str.
(Fatos Kongoli: Lekura e qenit)

Kukaj, Rifat: Čarobna ljubičica, dečji roman, preveo Ratomir Marković, Beograd :
„Vuk Karadžić“, 1987, 103 str. /ćirilica/ (Rifat Kukaj: Vjollca magjike)

Kukaj, Rifat, Palčić i vilin konjic, dečji roman, šreveo Vehap Šita, Priština : Jedinstvo,
1976, 148 str. /ćirilica/ (Rifat Kukaj)

Kukaj, Rifat, Petonogi zec, dečji roman, preveo Ratomir Marković, Sarajevo : „Veselin
Masleša“, 1979, 154 str. /latinica/ (Rifat Kukaj: Lepuri me pesë këmbë)

Lešanaku , Ljuljeta, Djeca prirode, poezija, prepevao Đorđe Božović, Beograd : Grupa 484,
2012, 44 str. /latinica/ (Luljeta Llesahanaku, Fëmijët e natyrës)

Let iznad kosovskog pozorišta : antologija savremene kosovske drame, drama, preveli Anton
Berišaj, Ćerim Ondozi, Fadilj Bajraj, Škeljzen Malići, priredili Jeton Neziraj i Saša Ilić,
Beograd : Beograd : Radnička komuna Links, 2014, 283 str. /latinica/

Mehmeti, Din, Pesme = Vjersha, poezija, preveo Mirko Gaši, pogovor Draško Ređep,
Beograd : Narodna knjiga, 1978, 245 str. /na srpskom ćirilica/

Mehmeti, Din, Vreme, poezija, preveo Srboljub Tasić, Priština : Jedinstvo, 1982, 51 str.

Mehmeti, Kim, Godine krtica, roman, preveo Hamdi Ukaj, Novi Sad : Vega media, 2010,
199 str. (Kim Mehmeti, Vitet e urithit)

Mekuli, Esad, Na putu, poezija, Kruševac : Bagdala, 1964, b.p. /ćirilica/

Mekuli, Esad, Glasovi vremena, poezija, Beograd : Nolit, 1974, 80 str. /ćirilica/

Mekuli, Esad, Avša ada : lirski zapis sa otoka na moru Mramornome, preveo autor,
Priština : Jedinstvo, 1975, 43 str. /ćirilica/ (Esad Mekuli: Avsha ada)

Mekuli, Esad, Pjesme, poezija, preveo autor, pogovor Husein Bašić, Titograd :
Republički zavod za unapređenje školstva, 1981, 59 str. /ćirilica/

Mekuli, Esad, Pjesme, poezija, predgovor Dušan Kostić, Sarajevo : „Veselin Masleša“,
1984, 175 str. /ćirilica/

Miđeni, Miloš Đerđ Nikola, Slobodni stihovi, preveo Esad Mekuli, Priština : Jedinstvo,
1968, 84 str. /ćirilica/ (Migjeni: Vargjet e lira)

Miđeni, Prekinuta melodija, poezija, izbor, prevod i pogovor Hilmi Tači, Beograd : Rad,
1969, 162 str. /latinica/ (Migjeni)

Musliu, Bećir, Drvene ruže, poezija, preveo Mirko Gaši, izbor Husan Hodža, Priština :
Jedinstvo, 1974, 121 str. /ćirilica/

Novija šiptarska poezija, preveli Esad Mekuli, Hasan Mekuli, Mirko Gaši, priredio
Milivoje M. Lučić, Priština : Jedinstvo, 1966, 124 str. /ćirilica/

Oči kamena : panorama poezije Albanaca u Jugoslaviji = Sytë e gurit : pasqyra e poezisë
së shqiptarëve në Jugosllavi, Titograd : Pobjeda, 1978, 153 str. /latinica/

Pašku, Anton, Oh, roman, preveo Ismet Memić, Beograd : Prosveta, 1983, 134 str.
/ćirilica/ (Anton Pashku: Oh)

Pesme gorke i ponosne : poezija Šiptara FNRJ, preveo Esad Mekuli, predgovor Hasan
Mekuli, Beograd : Nolit, 1962, 201 str. /ćirilica/

Podrimja, Ali, Dozivi, poezija, preveli Esad Mekuli, Mirko Gaši, Kruševac : Bagdala,
1968, 91 str. /ćirilica/ (Ali Podrimja: Thirrje)

Podrimja, Ali, Ravnoteža, poezija, preveo Mirko Gaši, predgovor Draško Ređep, Niš :
Jedinstvo : Gradina, 1978, 81 str. /ćirilica/ (Ali Podrimja)

Podrimja, Ali, U bogu su nazreli zmiju, poezija, preveo Vehap Šita, Beograd : Nolit,
1972, 79 str. /ćirilica/ (Ali Podrimja)

Podrimja, Ali, Zatim belo, poezija, preveli Esad Mekuli, Redžep Ismaili, priredio Esad
Mekuli, Novi Sad : Matica srpska, 1978, 93 str. /ćirilica/
(Ali Podrimja: Pastaj bardhë)

Podrimja, Ali, Živjeti, poezija, preveli Škeljzen Malići, Hasan Mekuli, pogovor Agim
Vinca, Sarajevo : „Veselin Masleša“, 1989, 119 str. /latinica/ (Ali Podrimja)

Podrimja, Ali, Izgubljeni ključ, poezija, preveo Qazim Muja, predgovor: „Pobratim Ali
Podrimja“ Jevrem Brković, priredio i predgovor: Miraš Martinović, [Priština] :
Društvo Crnogoraca Kosova, 2013, 140 str. /latinica/

Rahmani, Zejnulah, Putovanje kapi vode, poezija, preveo Ratomir Marković,
Priština : Udruženje književnih prevodilaca Kosova, 1988, 62 str. /latinica/
(Zejnullah Rrahmani: Udhëtimi i një pike uji)

Rahmani, Nazmi, Posle smrti, roman, preveo Ratomir Marković, Priština : Jedinstvo,
1980, 201 str. /ćirilica/ (Nazmi Rrahmani: Mbas vdekjes)

Relja, Josip V., Nita, drama u četiri čina, preveo Esad mekuli, Kruševac : Bagdala, 1968,
127 str. /ćirilica/ (Josip V. Rela: Nita/

Sedam pesnika Kosova i Metohije = Shtatë poetë të Kosovës e Metohisë, izbor i prevod
Esad Mekuli, pogovor Dušan Kostić, Beograd : Nolit, 1968, 169 str. /ćirilica/

Stabla : izbor pripovedaka Albanaca Jugoslavije, proza, izbor, prevod i pogovor Hasan
Mekuli, Novi Sad, Bratstvo-jedinstvo, /b.g./, 454 str. /latinica/

Sulejmani, Hivzi, Vetar i kolona, pripovetke, preveo autor, Priština : Rilindja, 1966,
144 str. /latinica/ (Hivzi Sulejmani: Era dhe kolona)

Sulejmani, Hivzi, Deca moje reke, roman, preveo autor, pogovor Radojica Tautović,
Beograd : Narodna knjiga, 1976, 254 str. /ćirilica/
(Hivzi Sulejmani: Fëmijtë e lumit tim)

Suroi, Veton, Milijarder, roman, preveo Škeljzen Malići, Beograd : Samizdat B92, 2015, 188 str.
/latinica/ (Veton Surroi: Milijarderi) (Veton Surroi:

Suroi, Veton, Zmijske noge : (jeretičke beleške), dokumentarni roman, preveo Đorđe Božović,
Beograd : Samizdat, 2016, 144 str. /latinica/ (Veton Surroi: Këmbët e gjarprit)

Šehu, Baškim, Gozba, roman, preveo Škeljzen Malići, Beograd : LIR BG : Forumn
pisaca, 2003, 116 str. /latinica/ (Naslov originala: Gostia)

Šehu, Fahredin, Nalivpero, poezija, preveo autor, Beograd : Arhipelag, 2013, 49 str.
(Fahredin Shehu)

Škrelji, Azem, Beli karavan, roman, preveo i pogovor Esad Mekuli, Beograd : Prosveta,
1963, 115 str. /ćirilica/ (Azem Shkreli: Karvani i bardhë)

Škrelji, Azem, Pesme o sebi, poezija, preveo Esad Mekuli, Kruševac : Bagdala, 1964,
b.p. /ćirilica/

Škrelji, Azem, Ljudi i senke, pripovetke, prevod i pogovor Hasan Mekuli, Prištrina :
Jedinstvo, 1975, 156 str. /ćirilica/

Škrelji, Azem = Shkreli, Azem, Pesme = Vjersha, poezija, priredio, preveo i pogovor
Esad Mekuli, pogovor Draško Ređep, Beograd : Narodna knjiga, 1976, 167 str.
/ćirilica/

Tri moderna albanska pesnika (Ljasguš Poradeci, Fan Noli, Miđeni), izbor, prevod i uvod
Mensur Raifi, Priština : Udruženje književnih prevodilaca Kosova, 1987, 150 str.
/latinica/ (Lasgushi, Noli, Migjeni)

Ujkani, Ćerim, Krštenje, poezija, preveo Mirko Gaši, predgovor Husni Hodža, Priština :
Jedinstvo, 1975, 102 str. /ćirilica/ (Qerim Ujkani)

Ujkani, Ćerim, Dolazak u jedan grad, poezija, preveo i pogovor Hasan Mekuli, Sarajevo
: „Veselin Masleša“, 1980, 103 str. /latinica/ (Qerim Ujkani)

Ukradeni plamen : antologija savremene albanske poezije, preveo Ćazim Muja, priredio
Baškim Kuçuku /Bashkim Kuçuku/, Podgorica : Dukljanska akademija nauka i
umjetnosti, 2009, 211 str. /latinica/
Zogaj, Redžep, Nasilje, roman, preveo Vehap Šita, pogovor Radojica Tautović,
Beograd : Narodna knjiga, 1978, 149 str. /ćirilica/ (Rexhep Zogaj: Dhuna)

!!!
Prva prevedena knjižica sa srpskog na albanski je poema za decu Branka Ćopića »Patroldžije« 1944. u Prizrenu. Na žalost nismo našli bibliografski podatak o tom izdanju.

 

Nailje Malja Imami

Објављено
Категоризовано као Izdvajamo Означено